• slide1
  • slide2
  • slide3

TMS News : ข่าวสารคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม ผู้อํานวยการสมณองค์กรเพื่อการสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศกัมพูชา และลาว

สมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน ได้ แต่งตั้ง คุณพ่อเปาโลชัชชัย รวมอร่าม ( เรือง ชัชเซะเรย )พระสงฆ์แห่งสังฆมณฑลจันทรบุรี และสมาชิกสังกัดใน คณะธรรมทูตไทย (TMS) ขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการแห่งสมณองค์กรเพื่อการ สนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศกัมพูชาและลาว (National Director of the Pontifical Missionary Society - PMS) เป็นระยะเวลา 5 ปี กล่าวคือตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 ถึงปี ค.ศ. 2025   พันธกิจสําคัญของผู้อํานวยการ คือ การประสานงานระหว่าง สมณองค์กรเพื่อ การสนับสนุนงานแพร่ธรรม ณ นครรัฐวาติกัน และภารกิจการประกาศข่าวดีของแต่ละมิสซังในประเทศกัมพูชาและสปป ลาว โดยเฉพาะการอบรมยุวธรรมทูต และโครงการต่างๆในการแพร่ธรรม รวมถึงการรวบรวมปัจจัยเพื่อพันธกิจการประกาศพระวรสาร

เอกสารเกี่ยวกับงานแพร่ธรรม

เว็บบล็อกวัดในความดูแล

TMS Facebook page

วิดีโอ 25 ปี คณะธรรมทูตไทย

รายการ Power of Love การทำงานแพร่ธรรมกับกลุ่มชาติพันธ์ ของศูนย์คาทอลิกแม่จัน เชียงราย

รายการ Power of Love เปิดเสกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 1

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 2

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 3

สถิติผู้เข้าชม

Today4
Yesterday24
Week64
Month89
All38278

Currently are 7 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions