• slide1
  • slide2
  • slide3

TMS News : ข่าวสารคณะธรรมทูตไทย

งานบวชสังฆานุกร

สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรัษ์ และสังฆานุกรอันโตนิโอ รติ พรหมเด่น โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2021 ณ วัดน้อยบ้านเณรใหญ่แสงธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

หมู่คณะในกัมพูชา ช่วยส่งเสริมกระแรียกของพระศาสนจักรกัมพูชา

หลังจากการเข้าเงียบและประชุมประจำปีของหมู่คณะธรรมทูตไทยในกัมพูชา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2020 เราได้ประเมินงานในปีที่โควิด19 กำลังระบาด ทำให้เราธรรมทูตไทยในกัมปุชประเทศนี้ ต้องปรับเปลี่ยน วิธีชีวิตและพันธกิจของเรา โดยคงเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงคือ การประกาศพระวรสาร อย่างไรก็ตาม หมู่คณะเรา ได้วางเป้าหมายการทำงาน สำหรับปี 2021-2022 คือ การร่วมมือกับมิสซัง ที่เราไปอยู่ทุกแห่ง เพื่อสร้างพระศาสนจักรท้องถิ่นให้เติบโตเข้มแข็ง ดังนั้น เราจึงเลือกเป้าหมาย เพื่อวัดผลได้ไว้สามอย่าง เพื่อให้ สอดคล้องและสนับสนุนกันและกันคือ ๑. การส่งเสริมกระแสเรียกนักบวชพระสงฆ์ ๒. การอบรมเยาวชน และ ๓. การส่งเสริมชีวิตครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม...

คุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม ผู้อํานวยการสมณองค์กรเพื่อการสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศกัมพูชา และลาว

สมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน ได้ แต่งตั้ง คุณพ่อเปาโลชัชชัย รวมอร่าม ( เรือง ชัชเซะเรย )พระสงฆ์แห่งสังฆมณฑลจันทรบุรี และสมาชิกสังกัดใน คณะธรรมทูตไทย (TMS) ขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการแห่งสมณองค์กรเพื่อการ สนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศกัมพูชาและลาว (National Director of the Pontifical Missionary Society - PMS) เป็นระยะเวลา 5 ปี กล่าวคือตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 ถึงปี ค.ศ. 2025   พันธกิจสําคัญของผู้อํานวยการ คือ การประสานงานระหว่าง สมณองค์กรเพื่อ การสนับสนุนงานแพร่ธรรม ณ นครรัฐวาติกัน และภารกิจการประกาศข่าวดีของแต่ละมิสซังในประเทศกัมพูชาและสปป ลาว โดยเฉพาะการอบรมยุวธรรมทูต และโครงการต่างๆในการแพร่ธรรม รวมถึงการรวบรวมปัจจัยเพื่อพันธกิจการประกาศพระวรสาร

ธรรมทูตไทยในกัมพูชา

เปิดเรียนอนุบาลที่ หมู่บ้านตาออม  เสียมเรียบ รักษาระยะห่างตามเก้าอี้ และแจกข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับพี่น้องที่หมู่บ้านทะเลสาบ ร่วมกับบริษัท Annie คอสเมติกส์ อเมริกา โดยมี  ซ.พรทิพย์ เตรียมการความสะดวก

อ่านเพิ่มเติม...

คุณพ่ออภิชาติ ถวายมิสซาแรกและเป็นประธานมิสซาฉลองภายใน วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก

          ประมวลภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของ "คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์" พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมทูตไทย (TMS) โอกาสฉลองภายใน วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 9 ก.พ. 2019 ที่ผ่านมา ท่ามกลางพี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก หลังพิธีมีการแห่แม่พระรอบชุมชนความเชื่อแห่งนี้ และรับพรจากพระสงฆ์ใหม่... ขอขอบคุณ ภาพจากเพจ ฉลองวัดคาทอลิก มา ณ โอกาสนี้
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
01/80 
start stop bwd fwd

วันรณรงค์ถุงทานเพื่องานประกาศข่าวดี วันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 2019


          ตามที่ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต ใน สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้วันอาทิตย์แรก ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น "วันรณรงค์ถุงทานเพื่องานประกาศข่าวดี" ของคณะธรรมทูตไทย ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

          จึงขอความกรุณาจากพี่น้องที่รักทุกท่าน ได้ร่วมบริจาคถุงทาน สำหรับกิจการของคณะธรรมทูตไทย ในพิธีมิสซาวันอาทิตย์นี้ ทุกรอบ ของวัดทุกแห่งทั่วประเทศไทย... เพื่อสนับสนุนงานประกาศข่าวดีของคณะฯ แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคริสตเจ้า จะได้บรรลุผลตามพระประสงค์ของพระเจ้า โดยอาศัยน้ำใจดีของพี่น้องคาทอลิกไทยครับ

          อนึ่ง คณะธรรมทูตไทย ดำเนินงานภายใต้สภาพระสังฆราชฯ เป็นคณะชีวิตแพร่ธรรมที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เพียงแห่งเดียวในปัจจุบัน... โดยในปี 2019 นี้ คณะฯ มีสมาชิกที่เป็นพระสงฆ์และสังฆานุกร 20 องค์ ผู้ร่วมงานที่เป็นพระสงฆ์ 2 องค์ ซิสเตอร์ 7 ท่าน และสามเณรใหญ่ 9 ท่าน... ทำงานแพร่ธรรมในสังฆมณฑลเชียงรายของประเทศไทย รวมทั้งประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และไต้หวัน

คุณพ่ออภิชาติ ถวายมิสซาแรก ณ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง

          ประมวลภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของ "คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์" พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมทูตไทย (TMS) สัตบุรุษวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง... พร้อมด้วย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต และ คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต เจ้าอาวาสวัดฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค. 2019 ที่ผ่านมา ณ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง ท่ามกลางบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์ ญาติพี่น้อง และสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          หลังพิธีมีการรับพรจากพระสงฆ์ใหม่ และงานเลี้ยงสังสรรค์แสดงความยินดีแก่ "คุณพ่ออภิชาติ" ณ อาคารมารีย์ โรงเรียนศรีหฤทัย ด้วย... อนึ่ง "คุณพ่ออภิชาติ" ถือเป็นพระสงฆ์ลูกวัดแห่งนี้องค์ที่สอง... ขอขอบคุณ ภาพจากเพจ Chanthaburi Diocese Thailand มา ณ โอกาสนี้
01
02
03
04
06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
22
23
24
25
27
28
30
31
32
34
36
39
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
58
59
60
61
63
64
65
66
67
67_01
68
68_01
69
70
71
72
73
01/60 
start stop bwd fwd

Page 1 of 6

เอกสารเกี่ยวกับงานแพร่ธรรม

เว็บบล็อกวัดในความดูแล

TMS Facebook page

วิดีโอ 25 ปี คณะธรรมทูตไทย

รายการ Power of Love การทำงานแพร่ธรรมกับกลุ่มชาติพันธ์ ของศูนย์คาทอลิกแม่จัน เชียงราย

รายการ Power of Love เปิดเสกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 1

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 2

Power of Love in Cambodia ธรรมทูตไทยในกัมพูชา ตอนที่ 3

สถิติผู้เข้าชม

Today7
Yesterday18
Week39
Month296
All42364

Currently are 4 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions